Bahove kapi

Bahove kapi

Dvadesetih godina proslog veka, dr Edvard Bah (Edward Bach,1886–1936.g, Wells, U.K) uvideo je da cvetni preparati mogu da iscele, da izleče fizičke tegobe tako što je tretirao negativne emocije, negativna osećanja. Proučio je i opisao 39 cvetnih preparata. Tim preparatima je moguće tretirati sve emotivne tegobe ljudi i fizičke posledice tih tegoba. Kratak opis pojedinačnih esencija možete pogledati OVDE.

!-- {"type":"layout","children":[{"type":"section","props":{"style":"default","width":"large","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","padding_remove_top":false,"animation_delay":false},"children":[{"type":"row","children":[{"type":"column","props":{"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","width_medium":"1-1"},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","content":"Bahove kapi"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

Dvadesetih godina proslog veka, dr Edvard Bah (Edward Bach,1886\u20131936.g, Wells, U.K) uvideo je da cvetni preparati mogu da iscele, da izle\u010de fizi\u010dke tegobe tako \u0161to je tretirao negativne emocije, negativna ose\u0107anja. Prou\u010dio je i opisao 39 cvetnih preparata. Tim preparatima je mogu\u0107e tretirati sve emotivne tegobe ljudi i fizi\u010dke posledice tih tegoba. Kratak opis pojedina\u010dnih esencija mo\u017eete pogledati OVDE.\n


\n

Bahove Cvetne Esencije
(The Bach Flowers Remedies)\n

Edvard BahDvadesetih godina proslog veka, dr Edvard Bah (Edward Bach,1886\u20131936.g, Wells, U.K) uvideo je da cvetni preparati mogu da iscele, da izle\u010de fizi\u010dke tegobe tako \u0161to je tretirao negativne emocije, negativna ose\u0107anja. Prou\u010dio je i opisao 39 cvetnih preparata. Tim preparatima je mogu\u0107e tretirati sve emotivne tegobe ljudi i fizi\u010dke posledice tih tegoba.\n

Cvetni preparati su jednostavni, jeftini preparati prirode.\n

Dr Edvard Bah je po\u0161ao od predpostavke da je svako bi\u0107e SRE\u0106NO i ZDRAVO sve dok je u vezi, u harmoniji sa svojom prirodom, sa onim \u0161to jeste (ne onim \u0161to glumi da jeste). Kad se poremeti ta harmonija, javljaju se kao alarm ili kao posledice \u2013 negativne emocije kao \u0161to je strah, nesigurnost, bes, o\u010daj...\n

Dr Bah je smatrao da je ovo udaljavanje od svoje prave prirode - pravi razlog na\u0161eg nezadovoljstva i bolesti. Zna\u010daj mentalnih simptoma (\u00absve to poti\u010de iz glave\u00bb) je veliki u nastajanju hroni\u010dnih bolesti. Fizi\u010dka bolest je samo slika mentalnog nereda koji nastaje kad, uprkos unutra\u0161njem glasu, usvajamo i prilago\u0111avamo se na\u010dinu \u017eivota koji je druga\u010diji, ponekad i suprotan od onog \u0161to nam na\u0161a priroda i na\u0161i instikti sugeri\u0161u. Svako izvitoperenje na\u0161e prirode, svako udaljavanje od sopstvene prirode rezultuje patnjom, manjom ili ve\u0107om, kratkotrajnom ili dugoro\u010dnom.\n

\u00a0\n

\n

Bahovi Cvetni preparati nam poma\u017eu da odnegujemo pozitivne osobine ljudske rase:
Ljubav, Saose\u0107anje, Du\u0161evni mir, Postojanost, Snagu, Razumevanje,
Toleranciju, Mudrost, Opra\u0161tanje, Hrabrost...\n

Bahove Cvetne esencije nam poma\u017eu da prevazi\u0111emo prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okru\u017eenjem. Prepreke su: posesivnost, strah, nestrpljivost, ravnodu\u0161nost, sumnja, pesimizam...\n

Klju\u010dna ideja dr Baha bila je da se naprave preparati koji su potpuno bezbedni i jednostavni za upotrebu. Bahovih esencija ima 39. Mo\u017eemo da prepi\u0161emo jednu, a mo\u017eemo i da ih kombinujemo me\u0111usobno (2 i najvi\u0161e 6, 7 esencije).\n

Za\u0161to je bitno da se obavi intervju sa bahovim prakti\u010darem?\n

Informacije o tome kako to izgleda intervju, na koji na\u010din i kojim tempom se mo\u017eemo menjati oslanjanjem na bahove kapi mo\u017eete pogledati u Godi\u0161njaku bahovih prakti\u010dara.\n

Najdragoceniji deo metode dr Baha je Intervju!\u00a0 A evo za\u0161to? Bahov prakti\u010dar je edukovan da vam pomogne da se usredsredite na svoje emotivno stanje, da jasno izrazite svoje misli, da pravim imenom nazovete svoja stanja i reakcije... Jer, nije svima lako da analiziraju sebe... niti su svi spremni da se sami suo\u010de sa sobom... A, u opu\u0161tenoj atmosferi, sa osobom koja je u startu na va\u0161oj strani, iskreno zainteresovana da vam pomogne - to je mnogo lak\u0161e u\u010diniti i, naravno, konstruktivnije!\n

Su\u0161tinski zadatak Bahovog prakti\u010dara je da pomogne klijentu da osvesti svoje mentalno i\/ili emotivno stanje. Za\u0161to je bitno da klijent bude toga svestan? Zato \u0161to uz Bahove kapi rastemo i razvijamo se kao li\u010dnost \u2013 a to ne mo\u017ee da se odvija nasumi\u010dno, stihijski, bez svesti o tome koji su na\u0161i potencijali i na koji na\u010din treba da ih razvijemo u kapacitete (vrline, sposobnosti, ve\u0161tine, znanja\u2026).Tako\u0111e je bitno da smo svesni koje su se prepreke unutar nas ispre\u010dile na\u0161em unutra\u0161njem spokoju, ili ispre\u010dile na\u0161oj komunikaciji sa samim sobom ili sa nekim iz na\u0161eg okru\u017eenja. Da li je ta prepreka na\u0161a netolerancija, posesivnost,strah, nestrpljivost, socijalna ili emotivna nezrelost, nedostatak samopouzdanja, samokontrole, nedostatak volje ili optimizma\u2026 Za\u0161to su, naprimer, na\u0161e partnerske veze neuspe\u0161ne? Da li zbog na\u0161e posesivnosti i ljubomore, da li zbog toga \u0161to ne umemo da postavimo granice pa po\u010dnemo da se gu\u0161imo u takvoj vezi?\n

Dva su preduslova za \u017eivljenje \u017eivota \u201cpunim plu\u0107ima\u201d: jedan je poznavanje i prihvatanje sebe (sa svim vrlinama i slabim ta\u010dkama), a drugi preduslov je visok prag podno\u0161enja frustracije, tj.osuje\u0107enja na\u0161ih o\u010dekivanja. Za\u0161to je ispalo bitno da poznajemo i prihvatimo sami sebe? Zato \u0161to je to jedini na\u010din da prepoznamo i defini\u0161emo \u0161ta mi \u017eelimo i \u0161ta od toga mo\u017eemo? Da prepoznamo svoje slabe ta\u010dke, svoje mane, svoje nesposobnosti, neve\u0161tine, odnosno ono \u0161to nam se ne dopada kod sebe ili \u0161to nas odvede, s vremena na vreme, u neki \u0107orsokak, neku patnju. Tek tada, poznaju\u0107i sebe, mi smo u mogu\u0107nosti da menjamo ono \u0161to nam se ne dopada, da se usavr\u0161avamo tokom \u017eivota, postaju\u0107i tako u globalu zadovoljni sobom i svojim \u017eivotom.\n

Oba ova preduslova su fokus intervjua sa Bahovim prakti\u010darem. Lak\u0161e je to raditi sa nekim ko je stru\u010dan, ko \u0107e postaviti prava pitanja i pomo\u0107i vam, a ne nametnuti, da sami do\u0111ete do bitnih odgovora.\n

Po zavr\u0161etku svakog intervjua prakti\u010dar \u0107e vam napraviti izabranu kombinaciju preparata koja \u0107e podr\u017eati sve promene koje vi kao klijent smatrate da su korisne, da su konstruktivne. Preporu\u010di\u0107e vam i dozu, koliko toga bi bilo dobro da uzmete tokom dana i motivisa\u0107e vas da budete disciplinovani u kori\u0161tenju preparata. Lak\u0161e je menjati se uz podr\u0161ku i jasno definisan cilj.\n

Informacije o tome kako to izgleda intervju, na koji na\u010din i kojim tempom se mo\u017eemo menjati oslanjanjem na bahove kapi mo\u017eete pogledati u Godi\u0161njaku bahovih prakti\u010dara.\n

Lista imena i kontakata Bahovih Prakti\u010dara koji poseduju Nacionalnu diplomu i \u010dije zavr\u0161ne radove mo\u017eete \u010ditati u Godi\u0161njaku, mo\u017eete pogledati OVDE.\n

Kratak opis pojedina\u010dnih cvetnih esencija\n

Opis Bahovih kapi, tj. za \u0161ta je svaka pojedina\u010dn\u0430 esencija namenjena, mo\u017eete pogledati OVDE\n

O BAHOVOM CENTRU\n

Bahov Centar i danas je aktivan kao mesto\u00a0 za obuku budu\u0107ih prakti\u010dara i za pru\u017eanje usluge individualne konsultacije. Fotografija koju vidite u gornjem delu teksta je zgrada Bahovog Centra.\n

Informacije, ponudu knjiga i besplatnog preuzimanja tekstova mo\u017eete pogledati na www.bachcentre.com\n

\u00a0\n

\u00a0"}}]}]}]}],"version":"2.3.25"} -->